Obvestila

Predpisi in obveznosti sobodajalca

Kako se pripravimo na oddajanje stanovanja turistom ?

 

Uvod

Oddajanje sob, stanovanj in počitniških hiš za kratek čas oziroma sprejemanje gostov na prenočevanje se obravnava kot opravljanje gostinske dejavnosti, nosilec se mora registrirat za opravljanje dejavnosti in postane sobodajalec ter prejema prihodke iz dejavnosti. Stanovanje se na trgu ponuja po dnevni ceni.

Sobodajalec je oseba, ki gostom v lastnem ali najetem stanovanju, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih, nudi nastanitev z zajtrkom ali brez.

Vsebina

1.    Seznam predpisov

2.    Obveznosti pred prvo nastanitvijo gostov (turistov). 2

2.1.  Registracija dejavnosti »sobodajalca«. 2

2.1.1. Vpis fizične osebe v Poslovni register Slovenije. 2

2.1.1.1. Izbira davčne obveznosti 3

2.1.1.2. Prispevki za socialno varnost. 3

2.1.1.3. Davčno potrjevanje računov. 4

2.1.1.4. Identifikacija za davek na dodano vrednost. 4

2.2. Pridobitev dokumentov in soglasij 4

2.3. Izpolnitev zahtev stanovanja in storitev. 5

2.3.1 Izvedba kategorizacije. 5

2.4. Vodenje evidence gostov in prijavna/odjavna služba v 12-ih urah. 6

3.    Obveznosti ob nastanitvi gostov (turistov). 7

3.1 Prijava in odjava gosta v 12-ih urah. 7

3.2. Izdaja računa in njegova davčna potrditev. 7

3.3. Mesečno poročilo in obveznost plačila turistične takse. 8

3.4. Poročanje Statističnemu uradu RS o številu prihodov in nočitvah turistov. 9

3.5. Plačilo davkov. 9

3.5.1. Plačilo davka glede na način opravljanja dejavnosti 9

3.5.2. Obračun DDV na provizijo posrednikom s sedežem izven Slovenije. 9

 

1.   Seznam predpisov

Izpostavljeni predpisi, ki urejajo prenočevanje gostov (turistov) v stanovanju:
  

Zakonu o gostinstvu – ZGos
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih objektov
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije
Stanovanjski zakon – SZ-1
Zakon o prijavi prebivališča - ZPPreb
Zakon o dohodnini – ZDoh-2

Zakon o gospodarskih družbah –ZGD-1
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju -ZZVZZ
Zakon o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR

2.    Obveznosti pred prvo nastanitvijo gostov (turistov)

2.1.      Registracija dejavnosti »sobodajalca«

Za oddajanje zasebnih sob gostom (SKD I55.203) ali t.i. dejavnost sobodajalca registrirate dejavnost I 55.203 (izjemoma I 55 209). Dejavnost lahko registrirate kot:

 • fizična oseba vpisana v Poslovni register Slovenije, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč,
 • fizična oseba, samostojni podjetniki  (popoldanska-dopolnila ali redna dejavnost) lahko opravlja dejavnost celo leto, št. ležišč ni omejeno,
 •  pravna oseba (katerikoli oblika gospodarske družbe, npr. d.o.o., d.d., …),
 • društvo, ki imajo to dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

2.1.1. Vpis fizične osebe v Poslovni register Slovenije

 • Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS) vloži fizična oseba pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES);
 • AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje sobodajalcu in finančnemu uradu;
 • Sobodajalec lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v PRS in ko izpolni vse pogoje (obveznosti iz poglavja 2);
 • Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se določi stalno prebivališče sobodajalca;
 • Če sobodajalec opravlja storitve izven naslova stalnega prebivališča, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu;
 • Spremembe podatkov mora sobodajalec AJPES sporočiti v 15 dneh;
 • Finančni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca – fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost;
 • Ob vpisu v PRS in posredno v davčni register ima sobodajalec – fizična oseba možnost, da se takoj ob vpisu oziroma najkasneje v osmih dneh odloči in davčnemu organu priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov predvidenih prihodkov za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti. V primeru, da priglasitve ne opravi oziroma je ne opravi v roku, se šteje, da bo davčno osnovo ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

2.1.1.1. Izbira davčne obveznosti

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga fizična oseba dosega v okviru organizirane dejavnosti, je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti ( III.3. poglavju ZDoh-2).

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se lahko ugotavlja:

a)    z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov

 • na podlagi vodenja enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva,
 • dohodek iz dejavnosti se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

b)    z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 80% prihodkov

 • na podlagi enostavnih evidenc (evidenca izdanih računov, prometa na TRR, evidence osnovnih sredstev),
 • dohodek iz dejavnosti je dokončen davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine,
 • dohodnina se obračuna po proporcionalni stopnji 20% (4% obdavčitev)

Plačevanje letne dohodnine:

 •  davčni obračunu za določitev davčne osnove o (dohodek iz dejavnosti) do 31.3. za preteklo leto

 •  doplačilo/vračilo glede na medletno plačilo

 •  podlaga za določitev akontacij za tekoče leto 

Sobodajalec akontacijo dohodnine plačuje v trimesečnih obrokih, če predhodna dohodnina znaša do 400 EUR, in v mesečnih obrokih, če predhodna dohodnina znaša nad 400 EUR.

Sobodajalec, ki že med davčnim letom priglasi prenehanje opravljanja dejavnosti, mora davčni obračun davčnemu organu predložiti najkasneje v 60 dneh po zaključku opravljanja dejavnosti.

Dodatne informacije na spletni stran FURS

2.1.1.2. Prispevki za socialno varnost

Fizične osebe plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanjeglede na registracijo za opravljanje dejavnosti in sicer:

 • kot registrirana fizična oseba vpisana v Poslovni register RS - maks 5 mesecev, pavšalni prispevki – 27,09 EUR mesečno - plačilo: do 15. v mesecu za pretekli mesec ali do 31.1. za tekoče leto v celoti oz. v roku 30. dni od vpisa v PRS;
 • kot DOPOLNILNA DEJAVNOST  - popoldanski s.p. -  pavšalni prispevki – cca. 64,92 EUR mesečno - plačilo: do 15. v mesecu za pretekli mesec
 • kot REDNA DEJAVNOST  - s.p. - polni prispevki: delojemalec, delodajalec – glede na višino plače – plačilo: do 15. V mesecu za pretekli mesec

2.1.1.3. Davčno potrjevanje računov

 • Sobodajalec je za opravljeno storitev gostu dolžan izdati račun.
 • V primeru plačila računa z gotovino ali s kreditno kartico mora sobodajalec račun davčno potrditi.
 • V ta namen sobodajalec potrebuje aplikacijo z davčno blagajno – npr. Čebelica.biz – do 25 računov/mesec – brezplačno ali knjigo vezani računov.
 • Za namen davčnega potrjevanja računov Sobodajalec preko portala eDavki pridobi namensko digitalno potrdilo.
 • V prehodnem obdobju, do 31. decembra 2017 lahko sobodajalci izvajajo postopek davčnega potrjevanja računov tudi z uporabo vezane knjige računov, za katerega v 10-ih dneh preko mini davčne blagajne – brezplačne aplikacije za davčno potrjevanje računov, pridobijo davčno potrditev računa.
 • Če gostje nočitve plačajo agenciji, rezervacijskemu sistemu, ki sobobajalcu plačilo nakaže, davčno potrjevanje računov ni potrebno.
 • Predmet davčnega potrjevanja tudi niso računi, ki jih sobodajalec izda turistom  za turistično takso, tudi če jo le ti plačajo v gotovini, glede na to, da sobodajalec takso »pobira« v imenu in za račun občine.

2.1.1.4. Identifikacija za davek na dodano vrednost

 • V primeru trženja preko posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja, ki imajo sedež izven Slovenije (Airbnb, Booking.com…), mora sobodajalec od prejete storitev takega ponudnika (njegove provizije) plačati 22% DDV.
 • Če se sobodajalec  identificira za namene DDV samo kot prejemniki teh storitev, mesečno predlaga obračune DDV v elektronski obliki (v sistemu eDavki) in nima pravice do odbitka DDV.
 • Če je sobodajalec identificiran za namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja (Airbnb, Booking.com…), to pomeni, da mora plačati DDV od prejetih storitev posredovanja, za ostale dobave, ki jih kot mali davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, pa na računu DDV ne obračuna.
 • Sicer davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, obračunavajo DDV po nižji stopnji 9,5 %.

2.2.      Pridobitev dokumentov in soglasij 

 •  Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja (prostorov v katerih se opravlja gostinska dejavnost oddajanja zasebnih sob gostom (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero dokazuje lastninsko pravico, s sklepom o dedovanju, darilna pogodba);

 •  Uporabno dovoljenje (za stanovanjsko namembnost), predpisujeta zakon o graditvi objektov in zakon o gostinstvu;

 •  Potrdilo o uporabnem dovoljenju - če stanovanje zgrajeno pred 31.12.1967 nima uporabnega dovoljenja in se njegova uporaba pred 31.12.1967 do danes ni spremenila, se v upravnem postopku lahko pridobi potrdilo, s katerim se šteje, da stanovanje v sladu z ZGO-1 (Ur.l.RS št. 110/2002) ima uporabno dovoljenje. 

 •  Vlogo za ta upravni postopek lahko na upravno enoto vloži le v zemljiško knjigo vpisan lastnik stanovanja;

 •  Soglasje etažnih lastnikov v primeru večstanovanjske stavbe. Sobodajalec mora pridobit soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot 75% solastniški delež večstanovanjske stavbe, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo s stanovanjsko enoto. (14. člen SZ1)

 •  Obvestilo upravniku večstanovanjske stavbe, da se stanovanje oddaja v turistične namene – obvestiti vedno, kadar se v stanovanju opravlja dejavnost (14. člen SZ1)

2.3.      Izpolnitev zahtev stanovanja in storitev

Priprava stanovanja in ponudba storitev v skladu s:

Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Zagotoviti:
 • minimalni obseg storitev - “recepcijske storitve”, čiščenje, pranje …, minimalnega obseg informacij – dežurna številka, cenik, turistične in druge informacije, prva pomoč … in

 • minimalne tehnične pogojev – normativov stanovanja, njegove nepremične in premične opreme - velikosti stanovanja, (prostorov v katerih so nastanjeni gostje), postelje, osnovne opreme.

Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov

Za določeno kategorijo in vrsto nastanitvenega objekta izpolniti:
 • vse zahteve obveznih elementov opremljenosti in storitev,
 • minimalno zahtevano število točk obveznih elementov in
 • minimalno zahtevano število točk iz izbirnih in obveznih elementov skupaj.
Kategorizacija je nadgradnja minimalnih zahtev in določa minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo.

Kategorizacija ocenjuje notranjost nastanitve, skupne prostore objekta po katerih se gibljejo turisti (hodniki, stopnišča, dvigala in okolico objekta,
dvorišče, dostopne poti), predpisuje podajanje informacij, storitve vezane na nastanitev.


Namen kategorizacije - zagotoviti potrošnikom nepristransko informacij o kakovosti storitve (nastanitve) 

2.3.1 Izvedba kategorizacije

Testna e-kategorizacija (se ne zabeleži) - na straneh uradnega slovenskega turističnega portala

http://kategorizacija.slovenia.info/

Veljavna e-kategorizacija - na istem spletnem naslovu, zabeleži se v register kategoriziranih nastanitvenih obratov.

Pogoji za začetek postopka kategorizacije:

 • izvajalec dejavnosti je registriran in dodeljena mu je davčna številka
 • datum gradbenega dovoljenja
 • uporabno dovoljenje ali pridobitev uporabnega dovoljenja je v postopku
 • površine  nastanitvenih prostorov presega minimalni normativ dolčen kategoriji posamezne vrste nastanitve – minimalne površine
   
Kategorije
 • 1–5 zvezdic - hotel in kamp,
 • 1-4 zvezdice - motel, penzion, gostišče;
 • 1-4 zvezdice - apartma-počitniško stanovanje, počitniška hiša in soba;
 • 1-4 jabolka - kmetija z nastanitvijo v sobah ali apartmajih;
 • »superior«  ocenjuje se le hotel, ki presega zahteve za kategorijo 4 ali 5 zvezdic.

Samoocenitev / ocena usposobljenega ocenjevalca

 • kategorijo 1 – 3 zvezdic ali jabolk – samoocenitev;

 • kategorije 4 in 5 zvezdic ter 4 jabolka – ocena usposobljenega ocenjevalca

 
Potek e-kategorizacije (elektronske)

 

2.4.      Vodenje evidence gostov in prijavna/odjavna služba v 12-ih urah

Vodenje knjige gostov in prijava/odjava gostov v 12-ih urah se uredi:

A). Z ročnim vodenjem knjige gostov s kopijo – sobodajalec vloži na upravno enoto vlogo za izdajo odločbe o načinu vodenja evidence gostov in posredovanja podatkov iz nje – vezana knjiga gostov – odrezke v 12-ih urah dostavlja na policijsko enoto.

B). Z elektronskim vodenjem knjige gostov in prijave gostov preko sistema e-gost izvajalec:

 • nakup ali uporaba plačljive programske opreme za vodenje knjige gostov v oblaku (npr. Etrips manager);
 • Vloga POLICIJI za izdajo soglasja za vodenje knjige gostov z računalniško programsko opremo (več na strani http://www.policija.si/index.php/egost);
 • naložitev brezplačnega programa e-gost na računalnik
Potek in posebnosti prijave / odjave gosta:
 • prijava gostov najkasneje v 12-ih urah po prihodu
 • prijavijo se vsi gostje, ne samo »vodja«
 • o prijavi se o gostih se sporoča naslednje podatke: priimek in ime, spol, rojstni datum in kraj, vrsto in št. javne listine s fotografijo, državljanstvo, datum prihoda, datum odhoda (ob prijavi ni obvezen);
 • datum odhoda sporočiti vsaj 12 ur pred odhodom;
 • prav tako sporočiti spremembe datuma odhoda.
Dodatno
 • zakon o prijavi prebivališča ne omejuje dolžine bivanja
 • tujci iz EU morajo po 90-ih dneh sami urediti prijavo začasnega bivanja (Zakon o tujcih)
 • državljanom iz tretjih držav je bivanje na območju EU omejeno na 90 dni v 180 dnevnem obdobju
 • prijava osebe do 15-ega leta v spremstvu staršev in pri prijava organiziranih skupin nad 8 oseb zahteva manj podatkov
 • nekaterih tujih črk program egost ne podpira, zato se jih ne sme uporabljati
 • v primeru kontrole prijavljenih oseb s strani policije, policisti lahko napravijo nenapovedan obisk nastanitvenih prostorov
 • podatke prijavljenih gostov je potrebno hraniti 1 leto, nato jih trajno uničiti
 • uničenje knjige gostov v primeru ročnega vodenja mora biti opravljeno z zapisnikom, v primeru nakupa / zakupa programske opreme (recepcijski programi), mora za uničenje podatkov zagotoviti izdelovalec programa
 • katerikoli stanodajalec je dolžan v 3 dneh prijaviti bivanje osebe, katere bivanje bo krajše kot 90 dni na policijsko postajo na predpisanem obrazcu
 • oseba, ki bo pri stanodajalcu bivala več kot 90 dni, mora v 3 dneh prijaviti začasno prebivališče

3.    Obveznosti ob nastanitvi gostov (turistov)

3.1 Prijava in odjava gosta v 12-ih urah

 • Podatke gostov iz točke 2.4. vpišete v plačljivo aplikacijo s funkcionalnostjo prijave in odjave gostov;
 • Omenjena aplikacija s pomočjo brezplačnega programa e-gost prenese podatke o gostih na pristojno policijsko postajo;
 • Istočasno se gost vpiše v knjigo gostov;
 • V letu 2017 bo v praksi začelo delovati enotno poročanje podatkov - s prijavo in odjavo gostov na AJPES, so bodo zbirali tudi statistični podatki.

3.2. Izdaja računa in njegova davčna potrditev

 • Sobodajalec mora za storitev na podlagi 81. člena ZDDV-1 izdati račun, ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV ali ne.
 • Obvezni podatki (poenostavljenega) računa sobodajalca, ki ni zavezanec za DDV, izdanega fizični osebi: datum izdaje, zaporedna št. računa, ki omogoča identifikacijo računa, ime in sedež oziroma stalno prebivališče, prodajno ceno storitve (brez DDV) in skupno vrednost opravljenih storitve (brez DDV).
 • Če sobodajalec iz prejšnje alineje izda račun drugemu davčnemu zavezancu, mora na računu navesti tudi podatek o obsegu in vrsti opravljenih storitev.
 • Če sobodajalec prejme plačilo v gotovini ali s plačilno in kreditno kartico, mora račun davčno potrditi.
 • Aplikacije za vodenje recepcije imajo to večinoma rešeno,na internetu obstajajo tudi aplikacije, ki to storitev omejeno ponujajo brezplačno (npr. Čebelica.biz).
 • Sobodajalec preko portala eDavki za namen davčnega potrjevanja računov pridobi namensko digitalno potrdilo.

3.3. Mesečno poročilo in obveznost plačila turistične takse

Obračunavanje in plačevanje turistične takse ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004: 23. člen – 32.člen

Poleg zakona plačevanje turistične takse urejajo še občinski odloki in sklepi.

Primer za Ljubljano https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/turisticna-taksa/

Odlok o določitvi višine turistične takse

Ur.list RS, št. 14/2009 (11 točk, sobe sobodajalcev 5,5 točk)

Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Ur.list RS, št. 25/2014) (vrednost točke 0,115 €)

Zavezanci za plačilo turistične takse so po 23. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma vsi državljani in tujci, ki uporabljajo storitve prenočevanja izven svojega stalnega prebivališča. Turistično takso plačajo hkrati s storitvami prenočevanja in so jo dolžni plačati tudi če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.

Oprostitve plačila turistične takse so opredeljene v 27. člen zakona (otroci do 7.leta starosti, osebe z zdravniško napotnico, invalidi, osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni…)

Turistično takso v višini 50% plačujejo osebe od 7. do 18. leta starosti, turisti v kampih,…

Pobrana turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati se občini predloži Mesečno poročilo o plačani turistični taksi - običajno je obrazec na spletni strani portala Občinske uprave, sicer ga posreduje Statistični urad RS (MOL https://ttaksamol.projekti.si/ttaksa/)

Poleg tega je potrebno voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

Nadzor nad pobiranjem,odvajanjem in vodenjem evidenc o turistični taksi izvaja pristojni davčni organ, ki za neplačilo turistične takse izda odločbo, po kateri je potrebno v 25. dneh plačati takso in zakonite zamudne obresti, sicer se neplačane obveznosti prisilno izterjajo.

Višina globe za prekrške (45. Člen zakona)

Oseba,ki sprejema turiste na prenočevanje in ne vodi evidenc, ne pobira in ne nakazuje turistične takse v skladu z zakonom se kaznuje z globo:

 • 4.173 € do 12,519 € za pravno osebo
 • 209 € do 835 € za odgovorno osebo pravne osebe
 • 1.252 € 4.173 € za samostojnega podjetnika
 • 125 € do 417 € za sobodajalca in kmeta

3.4. Poročanje Statističnemu uradu RS o številu prihodov in nočitvah turistov

 • Poročilo se Statističnemu uradu RS na predpisanem obrazcu lahko pošlje z navadno ali  e-pošto do 5. v mesecu za pretekli mesec.
 • V primeru, da ima nastanitveni objekt manj kot 10 ležišč, se poročilo pošlje 1x letno.
 • V primeru poročanja z e-pošto se posreduje  za ta namen pripravljen obrazec.
 • Izračun prihodov in nočitev po parametrih za poročanje na Statistični urad RS opravi večina računalniških aplikacij s funkcijami vodenja recepcije.
 • Poleg poročanja na Statistični urad RS, del omenjenih podatkov zbirajo tudi občine v sklopu obrazcev za poročanje o obveznostih plačila turistične takse.

3.5. Plačilo davkov

3.5.1. Plačilo davka glede na način opravljanja dejavnosti

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga fizična oseba dosega v okviru organizirane dejavnosti, je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti ( III.3. poglavju ZDoh-2).

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se lahko ugotavlja:

a)    z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov

 • na podlagi vodenja enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva,
 • kot akontacija dohodnine, ki se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine,

b)    z upoštevanjem normiranih odhodkov,

 • na podlagi evidenc (npr. izdanih računov, prometa na TRR, osnovnih sredstev,…),
 • kot dohodnina od dohodka iz dejavnosti, ki je dokončen davek in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Plačevanje letne dohodnine:

 •  davčni obračunu za določitev davčne osnove o (dohodek iz dejavnosti) do 31.3. za preteklo leto

 •  doplačilo/vračilo glede na medletno plačilo
 •  podlaga za določitev akontacij za tekoče leto 

Sobodajalec akontacijo plačuje v trimesečnih obrokih, če predhodna dohodnina znaša do 400 EUR, in mesečne, če predhodna dohodnina znaša nad 400 EUR.

Dodatne informacije na spletni stran FURS

3.5.2. Obračun DDV na provizijo posrednikom s sedežem izven Slovenije

 • Sobodajalci, ki sobe oddajajo preko posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na njihovih spletnih straneh (Airbnb, Booking.com,…), ki imajo sedež izven Slovenije, morajo od prejetih storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora, obračunati DDV v Sloveniji po splošni stopnji 22% (gre za storitve, za katere se kraj obdavčitve določi glede na sedež prejemnika storitve – obrnjena davčna obveznost);

 • Kot prejemniki teh storitev se morajo sobodajalci identificirati za posebne namene DDV, tudi če ne dosežejo zakonskega praga obdavčljivega prometa. Če je sobodajalec identificiran za posebne namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja, mora predlagati obračune DDV v elektronski obliki in plačati DDV od prejetih storitev posredovanja za ostale dobave, ki jih kot mali davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, pa na računu DDV ne obračuna. Če pa se je sobodajalec dolžan identificirati za namene DDV ali se prostovoljno odloči za identifikacijo za namene DDV, pa mora tako od prejetih storitev posredovanja kot od opravljenih dobav na ozemlju Slovenije obračunati in plačati DDV.

Seznam članov
First
Prev
Stran 1 od 15
Next
Last
First
Prev
Stran 1 od 15
Next
Last
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.